D61 30cmx6mtr rolls pk2 300dpi

30cm x 6M ROLLS – PACK 2 – code D61

D62 20cmx6mtr rolls pk2 300dpi

20cm x 6M ROLLS – PACK 2 – code D62

D72 15x25cm bags pk50 300dpi

15cm x 25cm BAGS – PACK 50 – code D72

20cm x 30cm BAGS – PACK 50 – code D64

Img16373

ABSORBENT SOAKER PADS – PACK 50 – code D70

D73 1 ltr Ezivac canister 300dpi

RECTANGULAR CANNISTER- 1 LITRE 20cm x 13cm – code D73

$40.00

D74 3 ltr Ezivac canister 300dpi

RECTANGULAR CANNISTER- 3 LITRE 20cm x 25cm – code D74

$55.00